اتاق های هتل نیکان بافق

جستجوی پیشرفته

سوئیت 503

4 مبلغ برای 1 روز 6,102,038 ریال

دارای یک اتاق 2 تخته و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 205

2 مبلغ برای 1 روز 2,738,898 ریال

دارای یک تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 408

3 مبلغ برای 1 روز 4,324,575 ریال

دارای دو تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 302

4 مبلغ برای 1 روز 5,421,387 ریال

دارای سه تخت و ظرفیت نفر اضافه ندارد .

مشاهده

سوئیت 405

2 مبلغ برای 1 روز 7,054,698 ریال

دارای یک اتاق 3 تخته و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 201

4 مبلغ برای 1 روز 2,738,898 ریال

دارای یک تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .


مشاهده

اتاق 312

1 مبلغ برای 1 روز 5,421,387 ریال

دارای سه تخت و ظرفیت نفر اضافه ندارد .

مشاهده

سوئیت 601

4 مبلغ برای 1 روز 7,054,698 ریال

دارای یک اتاق 3 تخته و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 306

3 مبلغ برای 1 روز 5,421,387 ریال

دارای سه تخت و ظرفیت نفر اضافه ندارد .

مشاهده

اتاق 407

2 مبلغ برای 1 روز 4,324,575 ریال

دارای دو تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

سوئیت 404

3 مبلغ برای 1 روز 6,102,038 ریال

دارای یک اتاق 2 تخته و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

سوئیت 501

2 مبلغ برای 1 روز 7,054,698 ریال

دارای یک اتاق3 تخته و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 314

2 مبلغ برای 1 روز 5,421,387 ریال

دارای سه تخت و ظرفیت نفر اضافه ندارد .

مشاهده

اتاق 411

3 مبلغ برای 1 روز 4,324,575 ریال

دارای دو تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 320

4 مبلغ برای 1 روز 4,324,575 ریال

دارای دو تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

سوئیت 602

0 مبلغ برای 1 روز 7,054,698 ریال

دارای یک اتاق3 تخته و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 221

0 مبلغ برای 1 روز 4,324,575 ریال

دارای دو تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

سوئیت 402

2 مبلغ برای 1 روز 7,054,698 ریال

دارای یک اتاق 3 تخته و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 212

1 مبلغ برای 1 روز 2,738,898 ریال

دارای یک تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 213

1 مبلغ برای 1 روز 2,738,898 ریال

دارای یک تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 218

2 مبلغ برای 1 روز 4,324,575 ریال

دارای دو تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

سوئیت 403

0 مبلغ برای 1 روز 6,102,038 ریال

دارای یک اتاق 2 تخته و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 301

0 مبلغ برای 1 روز 5,421,387 ریال

دارای سه تخت و ظرفیت نفر اضافه ندارد .

مشاهده

اتاق 210

2 مبلغ برای 1 روز 2,738,898 ریال

دارای یک تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 309

0 مبلغ برای 1 روز 5,421,387 ریال

دارای سه تخت و ظرفیت نفر اضافه ندارد .

مشاهده

اتاق 315

2 مبلغ برای 1 روز 5,421,387 ریال

دارای سه تخت و ظرفیت نفر اضافه ندارد .

مشاهده

سوئیت 401

1 مبلغ برای 1 روز 7,054,698 ریال

دارای یک اتاق 3 تخته و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 316

4 مبلغ برای 1 روز 4,324,575 ریال

دارای دو تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 204

3 مبلغ برای 1 روز 2,738,898 ریال

دارای یک تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 305

0 مبلغ برای 1 روز 5,421,387 ریال

دارای سه تخت و ظرفیت نفر اضافه ندارد .

مشاهده

اتاق 208

2 مبلغ برای 1 روز 2,738,898 ریال

دارای یک تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 207

2 مبلغ برای 1 روز 2,738,898 ریال

دارای یک تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

سوئیت 502

0 مبلغ برای 1 روز 7,054,698 ریال

دارای یک اتاق 3 تخته و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 307

3 مبلغ برای 1 روز 5,421,387 ریال

دارای سه تخت و ظرفیت نفر اضافه ندارد .

مشاهده

اتاق 203

1 مبلغ برای 1 روز 2,738,898 ریال

دارای یک تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 223

2 مبلغ برای 1 روز 4,324,575 ریال

دارای دو تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 409

2 مبلغ برای 1 روز 4,324,575 ریال

دارای دو تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

سوئیت 406

0 مبلغ برای 1 روز 7,054,698 ریال

دارای یک اتاق 3 تخته و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 209

1 مبلغ برای 1 روز 2,738,898 ریال

دارای یک تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 310

3 مبلغ برای 1 روز 5,421,387 ریال

دارای سه تخت و ظرفیت نفر اضافه ندارد .

مشاهده

اتاق 311

2 مبلغ برای 1 روز 5,421,387 ریال

دارای سه تخت و ظرفیت نفر اضافه ندارد .

مشاهده

اتاق 224

3 مبلغ برای 1 روز 4,324,575 ریال

دارای دو تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 225

4 مبلغ برای 1 روز 4,324,575 ریال

دارای دو تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 321

4 مبلغ برای 1 روز 4,324,575 ریال

دارای دو تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 202

2 مبلغ برای 1 روز 2,738,898 ریال

دارای یک تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 313

1 مبلغ برای 1 روز 5,421,387 ریال

دارای سه تخت و ظرفیت نفر اضافه ندارد .

مشاهده

اتاق 308

3 مبلغ برای 1 روز 5,421,387 ریال

دارای سه تخت و ظرفیت نفر اضافه ندارد .

مشاهده

اتاق 319

3 مبلغ برای 1 روز 4,324,575 ریال

دارای دو تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 303

1 مبلغ برای 1 روز 5,421,387 ریال

دارای سه تخت و ظرفیت نفر اضافه ندارد .

مشاهده

اتاق 410

2 مبلغ برای 1 روز 4,324,575 ریال

دارای دو تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 216

2 مبلغ برای 1 روز 4,324,575 ریال

دارای دو تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 304

1 مبلغ برای 1 روز 5,421,387 ریال

دارای سه تخت و ظرفیت نفر اضافه ندارد .

مشاهده

اتاق 217

1 مبلغ برای 1 روز 4,324,575 ریال

دارای دو تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 220

1 مبلغ برای 1 روز 4,324,575 ریال

دارای دو تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 215

2 مبلغ برای 1 روز 2,738,898 ریال

دارای یک تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 222

3 مبلغ برای 1 روز 4,324,575 ریال

دارای دو تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 211

1 مبلغ برای 1 روز 2,738,898 ریال

دارای یک تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 206

3 مبلغ برای 1 روز 2,738,898 ریال

دارای یک تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 318

1 مبلغ برای 1 روز 4,324,575 ریال

دارای دو تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 219

1 مبلغ برای 1 روز 4,324,575 ریال

دارای دو تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

سوئیت 504

4 مبلغ برای 1 روز 6,102,038 ریال

دارای یک اتاق 2 تخته و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 317

1 مبلغ برای 1 روز 4,324,575 ریال

دارای دو تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده

اتاق 214

3 مبلغ برای 1 روز 2,738,898 ریال

دارای یک تخت و ظرفیت نفر اضافه دارد .

مشاهده